محاسبه BMR

BMR چیست ؟

BMR مخفف عبارت Basal Metabolic Rate بمعنی میزان متابولیسم پایه می باشد.

BMR معیاری برای ارزیابی مقدار کالری مورد نیاز بدن  و عددی میباشد که نشان دهنده ی مقدار کالری است که باید روزانه توسط فرد استفاده شود.

در طول روز به چند کالری نیاز داریم؟

با استفاده از فرمول هریس بندیکت که به نام اصل هریس بندیکت نیز معروف است BMR (نرخ متابولسیم اساسی) یک شخص و میزان نیاز روزانه او به کالری محاسبه می شود. BMR کلی یک شخص با عددی دیگر جمع می شود که سطح فعالیت فیزیکی فرد را نشان می دهد. عدد به دست آمده مقدار کالری روزانه توصیه شده است که باید دریافت کنید تا وزن بدنتان را حفظ کنید.

این معادله محدودیت هایی نیز دارد. این معادله حجم مختلف توده عضلات و توده چربی را در نظر نمی گیرد_ یک شخص عضلانی به کالری بیشتری نیاز دارد حتی هنگامی که او در حال استراحت می باشد.

همچنین اگر میخواهید که وزن مناسب ، میزان کالری دریافتی روزانه خود و یا حتی BMI کودک خود را محاسبه کنید میتوانید از این ابزارک محاسبه BMI استفاده نمایید.

با استفاده از ابزارک محاسبه BMR میتوانید عدد BMR و مقدار کالری دریافتی روزانه خود را محاسبه کنید.