درباره پزشک


درباره پزشک
  • متولد ۱۳۶۱ تنکابن
  • تحصیلات ابتدایی و متوسطه تهران
  • پزشکی عمومی:  دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۱۳۷۹ -۱۳۸۶
  • جراحی عمومی: دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۱۳۸۶-۱۳۹۰
  • استاد دانشگاه علوم پزشکی بجنورد: ۱۳۹۰-۱۳۹۴
  • دستیاری فوق تخصصی: دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۳۹۴-۱۳۹۵